Privacyverklaring

Het advocatenkantoor BERLAW, gevestigd te 9290 Berlare, Emiel Hertecantlaan 10/001, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ADVOCATENKANTOOR LANGEROCK ERIK BV
Donklaan 253 bus 1005, 9290 Berlare
KBO: 0756.862.195
Tel.: 052/42.42.57
www.berlaw.be
info@berlaw.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Het advocatenkantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met ons kantoor.

Verantwoordelijke Functionaris voor de gegevensbescherming

BERLAW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft binnen de onderneming volgende persoon aangesteld als aanspreekpunt: Erik LANGEROCK (Tel.: 052/42.42.57; info@berlaw.be).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, omwille van onze wettelijke omschreven bevoegdheden en verplichtingen of omdat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van u of een derde.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • voor-en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • IP-adressen
 • locatiegegevens
 • bankrekeningnummers
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van een bepaald dossier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van onze samenwerkingsovereenkomst, d.w.z. de verdediging van uw belangen ( bv. het onderbouwen van een rechtsvordering, het verlenen van advies, het opnemen van uw verdediging,…);
 • ter behartiging van uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • u te informeren en/of raadplegen over het dossier; – het afhandelen van gebeurlijke betalingen;
 • het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of om te voldoen aan de wet betreffende witwaspraktijken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Het advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gelet op de wettelijke verplichting van de advocaat om een dossier na het afsluiten minstens vijf jaar in het archief te bewaren, zal een termijn van 7 jaar gehanteerd worden als bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Het advocatenkantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het advocatenkantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dergelijk verzoek dient u te sturen naar het hierboven vernoemde e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het advocatenkantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek. U dient wel voor ogen te houden dat het advocatenkantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren), door de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie (U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het advocatenkantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0) 2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 commission(at)privacycommission.be